söndag 12 februari 2012

Mediots, bra engelskt ord för medias idioti...

Taget från KC Dog Blog: http://btoellner.typepad.com/kcdogblog/ (svensk översättning nedan)

Dog attacks and Mediots

This is going to be the only dog attack story I cover this week, but I think it's an interesting one at identifying the problems with media reporting and why they're ineffective (and actually counter-productive) for solving dog bite issues. In this story, an 18 month old Tarrant, TX toddler crawled out the doggy door while his parents were asleep and into the back yard where the family had seven Boxers living. The dogs attacked the boy, causing pretty major injuries to the toddler's face and ears. While several media outlets called the dogs 'pit bulls' (in spite of authorities calling them Boxers and clear visual evidence that that is true), others went so far as to start a pit bull controversy by calling for a ban on 'pit bulls' after the attack. So, instead of dealing with factual information about supervising toddlers and the issues with having doggy doors that children can crawl out of, several media outlets used to the situation to try to create hysteria over a type of dog not even involed in the attack.

Detta kommer att vara den enda hundattackhistorien som jag täcker den här veckan, men jag tycker att det är ett intressant fall för att identifiera problem med mediernas rapportering och varför de är ineffektiva (och faktiskt motverkar syftet) för att lösa problemet med att hundar bits. I denna berättelse; en 18 månader gammal pojke kröp ut genom hundluckan medan hans föräldrar sov och ut till bakgården där familjen hade sju boxrar. Hundarna attackerade pojken, vilket gav ganska stora skador barnets huvud. Medan flera medier kallar hundarna pit bulls (trots att myndigheterna identifierat dem som boxrar och att det finns tydliga visuella bevis för att det är sant), gick andra så långt som att starta en debatt om pit bulls genom att försöka få till stånd ett förbud på pit bulls efter attacken. Så istället för att hantera faktauppgifter om tillsyn av småbarn och upplysa om att inte ha hundluckor som barnen kan krypa ut ur,använder flera medier situationen till att försöka skapa hysteri över en typ av hund som inte ens var involverad i attacken.


Och gissa vad som dyker upp när "cyber chumps" googlar på ordet "pit bull"..... :-(

Cyber Chumps...:  Cyber-chumps may spend hours and hours on the Net, but their central intellectual characteristic is laziness. Cyber-chump "research" means if you can't click it on, it's just too much trouble. But we've had generations like that before. What differentiates this one is its abject, unquestioning worship of the sacred Net. If it's up there, it must be true.

Cyber-Chumps kan spendera timmar och åter timmar på nätet, men deras främsta kännetecken är intellektuell lättja. Cyber-chumps "forskning" innebär att om du inte kan klicka på någon länk och få ett lättläst svar,  är det för mycket besvär.  Men vi har haft sådana generationer av människor förut. Vad som skiljer den här generationen är deras eländiga, okritiska dyrkan av det heliga Nätet Om något finns på Nätet, måste det vara sant....


1 kommentar:

Skogsmor sa...

Det är som det är med pitbull/journalister/rädda människor/dumma människor/ansvarslösa människor m fl - hundarna kommer aldrig att vinna den matchen!
Det är så med andra grejer också.....politik t ex.
Juholt blev väl nåt slags politikens pitbull i bemärkelsen att allt han sa/gjorde hamnade i tidningarna vare sig det var sant eller inte. Och nyss var det Reinfeldt som skulle "tvinga alla svenskar" att jobba till 75. Särskilt de som hade tyngst jobb, flest arbetsskador och minst motivation *suck*
När medioterna (bra ord!) fått vittring på nåt så släpper de inte taget i första taget! Som en riktig pitbull!:-))